top of page

Najava sednice skupštine stambene zajednice - Novembar 2022

Svim vlasnicima posebnih delova najavljuje se poziv za sednicu skupštine stambene zajednice Šumadijska 34 o temama koje se tiču celokupnog naselja. Sastanak će biti zakazan u dogovoru sa upravnikom stambene zajednice.


D N E V N I R E D

  1. Donošenje odluke o davanju saglasnosti za prenos vodomera baštenske hidrantske mreže sa Građevinske direkcije Srbije na SZ Šumadijska 32

  2. Donošenje odluke o prihvatanju ponude za unapređenje zelenila po ponudi firme 4evergeen u iznosu od 973.900,00 rsd (udeo H4: 66.187,55 rsd)

  3. Donošenje odluke o angažovanju saobraćajnog inženjera za izradu Projekta postavljanja saobraćajne signalizacije i opreme na interne saobraćajnice u naselju

  4. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Pravilnika o postavljanju bašte ugostiteljskih objekata

  5. Donošenje odluke o visini naknade za postavljanje bašte ugostiteljskih objekata od 25,00 rsd po m2 dnevno za korišćenje prostora na zajedničkom zemljištu

  6. Donošenje odluke o davanju saglasnosti za postavljanje otvorenog tipa bašte po zahtevu „Placer Caffe-a“ za sezonu 2022/2023

  7. Donošenje odluke o davanju saglasnosti za postavljanje otvorenog tipa bašte po zahtevu „Bistro Gate-a“ za sezonu 2022/2023

  8. Donošenje odluke o davanju saglasnosti za postavljanje otvorenog tipa bašte po zahtevu „Činke“ za sezonu 2022/2023

  9. Donošenje odluke o davanju saglasnosti za postavljanje otvorenog tipa bašte po zahtevu pekare Kapije za sezonu 2022/2023

  10. Donošenje odluke o davanju saglasnosti za proširenje bašte u dužini od 4 metra po zahtevu "Bistro Gate-a"


O B R A Z L O Ž E NJ EDonošenje odluke o prenosu vlasništva vodomera baštenske hidrantske mreže sa Građevinske direkcije Srbije na stambenu zajednicu Šumadijska 32 (tačka 1)