top of page

Najava sednice skupštine stambene zajednice - Novembar 2022

Svim vlasnicima posebnih delova najavljuje se poziv za sednicu skupštine stambene zajednice Šumadijska 34 o temama koje se tiču celokupnog naselja. Sastanak će biti zakazan u dogovoru sa upravnikom stambene zajednice.


D N E V N I R E D

 1. Donošenje odluke o davanju saglasnosti za prenos vodomera baštenske hidrantske mreže sa Građevinske direkcije Srbije na SZ Šumadijska 32

 2. Donošenje odluke o prihvatanju ponude za unapređenje zelenila po ponudi firme 4evergeen u iznosu od 973.900,00 rsd (udeo H4: 66.187,55 rsd)

 3. Donošenje odluke o angažovanju saobraćajnog inženjera za izradu Projekta postavljanja saobraćajne signalizacije i opreme na interne saobraćajnice u naselju

 4. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Pravilnika o postavljanju bašte ugostiteljskih objekata

 5. Donošenje odluke o visini naknade za postavljanje bašte ugostiteljskih objekata od 25,00 rsd po m2 dnevno za korišćenje prostora na zajedničkom zemljištu

 6. Donošenje odluke o davanju saglasnosti za postavljanje otvorenog tipa bašte po zahtevu „Placer Caffe-a“ za sezonu 2022/2023

 7. Donošenje odluke o davanju saglasnosti za postavljanje otvorenog tipa bašte po zahtevu „Bistro Gate-a“ za sezonu 2022/2023

 8. Donošenje odluke o davanju saglasnosti za postavljanje otvorenog tipa bašte po zahtevu „Činke“ za sezonu 2022/2023

 9. Donošenje odluke o davanju saglasnosti za postavljanje otvorenog tipa bašte po zahtevu pekare Kapije za sezonu 2022/2023

 10. Donošenje odluke o davanju saglasnosti za proširenje bašte u dužini od 4 metra po zahtevu "Bistro Gate-a"


O B R A Z L O Ž E NJ EDonošenje odluke o prenosu vlasništva vodomera baštenske hidrantske mreže sa Građevinske direkcije Srbije na stambenu zajednicu Šumadijska 32 (tačka 1)


Dopisom dostavljenim od strane Građevinske direkcije Srbije, od 28.03.2022. godine, stambene zajednice se obaveštavaju da će Građevinska direkcija Srbije 28.03.2022. godine napraviti presek stanja potošnje vodomera sa kojih se vrši očitavanje potrošnje vode za navodnjavanje zelenih površina i da je potrebno da se izvrši prenos na novog vlasnika.


Presek potrošnje prilikom očitavanja vodomera na dan 28.03.2022. godine će biti ujedno i početno stanje nakon prenosa na novog vlasnika, do kada će Građevinska direkcija Srbije izvršiti plaćanje utrošene količine vode.


Baštenska hidrantska mreža za navodnjavanje zelenila poseduje 5 vodomera:

 1. Vodomer broj 3467110/20 – Fontana, stanje na dan 28.03.2022. iznosi 1m3 utroška vode,

 2. Vodomer broj 3468155/30 – Zalivni sistem parka u kome je fontana i baštenska hidrantska mreža žardinjera između objekata C i D, odnosno D i E, stanje na dan 28.03.2022. iznosi 70m3 utroška vode,

 3. Vodomer broj 3931198/30 – Baštenska hidrantska mreža zelenila pored objekta F, stanje na dan 28.03.2022. iznosi 234m3 utroška vode,

 4. Vodomer broj 3468156/30 – Baštenska hidrantska mreža ispred objekta C, oko objekta G i žardinjere kod objekta G, stanje na dan 28.03.2022. iznosi 50m3 utroška vode,

 5. Vodomer broj 3472568/30 – Zalivni sistem parka između objekata G i H i baštenska hidrantska mreža žardinjera oko objekta H, stanje na dan 28.03.2022. iznosi 33m3 utroška vode.

Nakon prenosa na novog vlasnika, obaveza stambenih zajednica je nastavljanje plaćanje utroška vode za navodnjavanje zelenih površina srazmerno učešću površine svake stambene zajednice u ukupnoj površini svih stambenih zajednica. Izmirenje mesečnog računa bi vršila stambena zajednica Šumadijska 32, a ostale stambene zajednice u obavezi su da Stambenoj zajednici Šumadijska 32 refundiraju pripadajući deo troškova.


Donošenje odluke o prihvatanju ponude za unapređenje zelenila po ponudi firme 4evergeen (tačka 2)


Za više informacija o trenutnom stanju i projektu unapređenja, kao i o troškovima pročitajte ovde.


Troškovi raspodeljeni srazmerno učešću površine svake stambene zajednice u ukupnoj površini svih stambenih zajednica.


Donošenje odluke o angažovanju saobraćajnog inženjera za izradu Projekta postavljanja saobraćajne signalizacije i opreme na interne saobraćajnice u naselju (tačka 3)


Zbog trenutne situacije na internim saobraćajnicama u naselju i problema opisanih ovde, potrebno je angažovanje stručnog lica za izradu zvaničnog projekta.


Izmene i dopune Pravilnika o proceduri i uslovima za postavljanje bašti ugostiteljskih objekata na K.P. 10362/3 u naselju Zemunske kapije (tačke 4-9)


Na osnovu zahteva stanara naselja i postojanja potrebe, predlaže se skupštinama stambenih zajednica donošenje odluke o izmenama i dopunama Pravilnika o proceduri i uslovima za postavljanje bašti ugostiteljskih objekata na K.P. 10362/3 u naselju Zemunske kapije.


Izmenama i dopunama Pravilnika preciznije se regulišu i preciziraju uslovi za dobijanje saglasnosti za postavljanje bašti, a povodom do sada uočenih problema od strane stanara naselja, precizira naknada i raspodela naknade za korišćenje bašti.


Pravilnik možete pronaći ovde, sve izmene i dopune obeležene su crvenom bojom.


Donošenje odluke o davanju saglasnosti za proširenje bašte u dužini od 4 metra po zahtevu "Bistro Gate-a" (tačka 10)


Proširenje bašte po zahtevu zajedničkog vlasnika lokala "Bisto Gate" i apoteke "Dr.Max" na lokaciji ispred apoteke, dužine 4 metara.


129 views0 comments

Comments


bottom of page