top of page

Skupštine SZ objekta G donele odluke o isključenju iz sistema održavanja. Upućen zahtev GDS-u

Na skupštinama stambenih zajednica objekta G, Šumadijska 22, Šumadijska 24, Šumadijska 26 i Šumadijska 28 koje su održane u periodu od 25.12.2020. do 03.01.2021. godine koje su sazvane u skladu sa članom 41. stav 7., članom 41. stav 8., članom 44., članom 45. stav 2. i 3., članom 60. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada ("Službeni glasnik RS", broj 104/2016 i 9/2020 - dr. zakon) donete su sledeće

O D L U K E

1. Da se na osnovu člana 20. stav 1. alineja 7. Ugovora o uslugama održavanja zajedničkih sadržaja u objektima C, D, E, F, G, H i zajedničkih sadržaja na parceli C-8 u naselju Zemunske kapije broj IP 6796/18 od 12.12.2018. godine, uputi zahtev Građevinskoj direkciji Srbije d.o.o. Beograd, da se stambene zajednice Šumadijska 22, Šumadijska 24, Šumadijska 26 i Šumadijska 28 isključi iz sistema održavanja koje u ime Građevinske direkcije Srbije obavlja firma International Property Management d.o.o. Beograd, MB: 20473240.


2. Da se za posao održavanja u objektima i zajedničkim sadržajima angažuje firma CSI Stambeno d.o.o. Beograd, MB: 21316407.

O b r a z l o ž e nj e


Na osnovu člana 20. stav 1. alineja 7. Ugovora o uslugama održavanja zajedničkih sadržaja u objektima C, D, E, F, G, H i zajedničkih sadržaja na parceli C-8 u naselju Zemunske kapije broj IP 6796/18 od 12.12.2018. godine zaključenog između Građevinske direkcije Srbije d.o.o. Beograd, ul. Bulevar Arsenija Čarnojevića 110 i International Property Management d.o.o. Beograd, ul. Deli Radivoja 2, predviđena je mogućnost raskida ugovora:


"...Ukoliko se Naručilac pisanim putem obrati Izvršiocu sa zahtevom da iz Ugovora o održavanju isključi lamelu/objekat za koji postoji pisani zahtev i odluka stambene zajednice predmetne lamele/objekta kojima se posao održavanja želi prepustiti drugom pravnom ili fizičkom licu. U tom slučaju Izvršilac je u obavezi da iz ugovora o održavanju isključi samo tu lamelu/objekat i nastavi sa pružanjem usluga održavanja preostalih sadržaja u okviru stambeno-poslovnog kompleksa Zemunske kapije u Zemunu. Ova okolnost ne može uticati na promenu ugovorenih jediničnih cena."

Na osnovu donetih odluka skupština stambenih zajednica Šumadijska 22, Šumadijska 24, Šumadijska 26, Šumadijska 28, dana 02.02.2021. godine, Građevinskoj direkciji Srbije dostavljen je Zahtev za isključenje iz sistema održavanja kao i donete odluke skupština stambenih zajednica.

Upućeni zahtev možete preuzeti na linku ispod.


7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page