top of page

Uzurpiranje parking mesta na otvorenom. GDS počeo prodaju?

Kako nezvanično saznajemo, Građevinska direkcija Srbije počela je da upućuje pozive za prodaju parking mesta koja je uzurpirala na štetu stanara naselja Zemunske kapije.


Kako se dalje nezvanično saznaje, sporna parking mesta u naselju prodaju se za 4.200 eur sa pdv-om.


Pozivamo sve zainteresovane kupce da se konsultuju sa pravnim savetnicima. Takođe obaveštavamo javnost da je upućena prijava građevinskoj inspekciji i Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.


Sporna su otvorena parking mesta na parceli 10362/3 iz građevinske dozvole za objekte C, D i E broj ROP-MSGI-14855-CPI-1/2017 numerisana brojevima od 1 do 62 na nivou 0 (iznad ploče garaže). Prema članu 55. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 - dr. Zakon) lokacijski uslovi sadrže sve urbanističke, tehničke i druge uslove i podatke potrebne za izradu idejnog, odnosno projekta za građevinsku dozvolu. Projekat za građevinsku dozvolu mora biti izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima. Za naselje „Zemunske kapije“ na parceli 10362/3 izdati su lokacijski uslovi broj ROP-MGSI-2688-LOC-1/2017. Prema njima su definisani sledeći parametri: - maksimalni indeks zauzetosti na parceli j e 50% - minimalni procenat slobodnih površina na parceli je 50% - zona građenja podzemnih etaža može zauzeti maksimalno 85% površine parcele - građevinska linija podzemnih delova objekata ne sme preći nadzemnu građevinsku liniju. Prema članu 33. Pravilnika o opštim pravilima za parcelizaciju, regulaciju i izgradnju površine garaža objekata koje se planiraju nadzemno na građevinskoj parceli uračunavaju se pri utvrđivanju indeksa izgrađenosti, odnosno indeksa zauzetosti građevinske parcele, a podzemne garaže se ne uračunavaju u indekse. U opisu idejnog rešenja lokacijskih uslova kaže se da su za potrebe parkiranja projektovane podzemne garaže. Navedeno je da se u podzemnim garažama i u okviru partera nalazi ukupno 1.449 parking mesta. Кako su lokacijski uslovi predvideli faznu gradnju tako je izdato više građevinskih dozvola i u svakoj je naveden broj parking mesta u podzemnoj garaži. - ROP-MGSI-14855-CPI-1/2017 za C, D, E sa 240 mesta u podzemnoj garaži - ROP-MGSI-2688-CPI-4/2017 za G sa 387 mesta u podzemnoj garaži - ROP-MGSI-19187-CPI-1/2018 za F sa 101 mestom u podzemnoj garaži - ROP-MGSI-2688-CPI-12/2019 za H sa 393 mesta u podzemnoj garaži.


Sve građevinske dozvole kao i lokacijske uslove izdalo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Sabiranjem dobijamo da u podzemnim garažama ima ukupno 1.121 mesto. Ako to oduzmemo od ukupnog broja definisanog lokacijskim uslovima dobijamo ostatak od 328 mesta. Кako je otvoreno parking mesto veličine 12m2 dobijamo da je površina ovih mesta 3.936m2 i uz dodatak da su parking mesta za invalide veće površine upravo se dobija broj od 4.070m2 što je površina definisana kao površina parking mesta u okviru slobodnih i zelenih delova parcele. Prema članu 3. stav 2. tačka 15) Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“, broj 104/2016), definicija: parking mesto je odgovarajući prostor određen obeleženom površinom za parkiranje vozila izvan zgrade. Prema trenutnom rešenju Službe za katastar nepokretnosti u Zemunu gde su otvorena parking mesta sa parcele upisana kao posebni delovi objekta – garaže, garaža više nije podzemni objekat, već nadzemni, i ulazi u definisane indekse zauzetosti parcele. Prema ovom rešenju, i ukoliko se slično uradi i za ostatak naselja, stepen zauzetosti parcele objektima biće preko 80%, a definisana površina od 4.070m2 parking mesta na slobodnim i zelenim površinama neće postojati. Ovo jasno pokazuje da je rešenje o upisu ovih mesta kao garažnih potpuno suprotno izdatim lokacijskim uslovima i kao takvo nezakonito. Кatastar je bio dužan da se obrati po službenoj dužnosti nadležnom sudu i prijavi eventualne neusklađenosti dokumenata koji proizilaze iz lokacijskih uslova, a koji strogo moraju biti usklađeni sa njima, a ne da donese potpuno nezakonito rešenje.

6 views0 comments

Recent Posts

See All

تعليقات


bottom of page