top of page

Saopštenje upravnika i predstavnika stambenih zajednica

U sredu, 11. decembra 2019. godine, u poštanskim sandučićima u naselju Zemunske kapije, stanare je zateklo nekakvo pismo koje bi trebalo ličiti na zvaničan dopis, a koji je navodno dostavljen od strane advokata.


Zatečena istovetna pisma, dostavljena su bez elementarnih stvari kako nalaže profesionalna praksa, bez imena i prezimena na koga se "dopis" odnosi, bez da je odštampan na memorandumu advokatske kancelarije, bez pečata i potpisa advokata.


S tim u vezi, od strane upravnika i predstavnika stambenih zajednica upućen je dopis advokatu za potvrdu autentičnosti navedenog pisma/dopisa, te da ukoliko se autentičnost potvrdi, pismo/dopis dostavi u odgovarajućoj formi kako bi na isto bilo zvanično odgovoreno. Takođe, upućen je dopis sa pritužbom na navedenog advokata, disciplinksoj komisiji Advokatske komore Beograda zbog povrede Kodeksa profesionalne etike advokata, preciznije člana 29. Kodeksa u kome se navodi:


29.2. Advokat je dužan:

29.2.1. da na podneske, isprave i dopise koje je sastavio u advokaturi, otisne svoj pečat, čija zamena ne može biti oznaka druge vrste (vodeni žig, štampani logo, amblem, nalepnica);

29.2.2. da uz otisak pečata stavi svoj potpis, paraf ili faksimil, ili obezbedi da potpis ili paraf, ukoliko je opravdano odsutan, a radi se o obavezama koje ne trpe odlaganje, s njegovim odobrenjem i uz njegovo prethodno upoznavanje sa sadržajem pismena, stavi njegov pripravnik.


U nastavku saopštenja, osvrnućemo se na nekoliko vrlo bitnih, a neistinitih navoda koje očigledno za cilj imaju vršenje pritiska na stanare naselja Zemunske kapije.


Naime, navodni advokat, koji na osnovu pisma zastupa firmu organizatora profesionalnog upravljanja International Property Management doo Beograd (IPM) i profesionalnog upravnika Srđana Rakulja, navodi da nisu tačni navodi da se profesionalni upravnik Srđan Rakulj nije odazvao na poziv upravnika iz reda stanara za primopredaju dužnosti i pečata i da je profesionalni upravnik u svemu morao da postupi u skladu sa važećim zakonskim propisima.


Demantujemo navedenu tvrdnju a slažemo se da je u svemu morao da postupi u skladu sa važećim zakonskim propisima, te obaveštavamo stanare, da je nakon preuzimanja Rešenja iz opštine kojim je potvrđena promena podataka u jedinstvenoj evidenciji stambenih zajednica, odnosno o smeni profesionalnog upravnika Srđana Rakulja, dana 19.11.2019. godine upućen je zvaničan poziv Srđanu Rakulju i IPM-u da izvrši primopredaju zgrade i dokumentacije u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada ("Službeni glasnik RS", broj 104/2016), i za datum primopredaje određen 25. novembar 2019. godine u periodu od 18:30 do 20:00 časova.


U zakazanom terminu, Srđan Rakulj se nije pojavio na primopredaji, što je i konstatovano u zapisniku o primopredaji. Nakon toga, je od strane upravnika kontaktiran telefonom kojima je potvrdio da mu je poziv za primopredaju stigao i da je isti pročitao, da nije problem da preda pečat i račun banke a da od ostale dokumentacije nema ništa. Dat mu je dodatni rok da se primopredaja izvrši. Nakon proteka roka, u telefonskom razgovoru sa jednim od upravnika, Srđan Rakulj je dao informaciju da je po nalogu advokata uložena žalba drugostepenom organu na dobijena rešenja iz opštine, te da mu je savetovano da ništa ne predaje i ne potpisuje.


Ovim putem, obaveštavamo stanare i podsećamo advokata Igora Dodića i profesionalnog upravnika Srđana Rakulja, da je Rešenje registratora o promeni podataka kojim se iz registra stambenih zajednica briše profesionalni upravnik Srđan Rakulj i upisuje upravnik iz redova stanara izvršno, i da kako se navodi u rešenju, žalba ne odlaže izvršenje. S tim u vezi, očigledno je ko je u ovom slučaju prekršio zakon, a to je Srđan Rakulj, koji je odbio da izvrši primopredaju zgrade i dokumentacije.


Što se tiče konstatacije advokata Igora Dodića, da su ugovorom o upravljanju, izričito propisani uslovi pod kojim stambena zajednica može raskinuti ugovor sa organizatorom profesionalnog upravljanja. Dalje navodi: "Stambena zajednica može jednostrano raskinuti ugovor sa organizatorom samo u slučaju grubog neizvršavanja ugovornih ili zakonskih obaveza izvršioca posla kojim je stambenoj zajednici naneta šteta utvrđena odlukom nadležnih organa Republike Srbije (a to je Sud), a sa otkaznim rokom od jednog meseca koji počinje da teče poslednjeg dana u mesecu u kome je otkaz dat."


Ovim putem, obaveštavamo stanare, advokata Dodića i profesionalnog upravnika Srđana Rakulja, da je prethodno a pre održavanja skupština stambenih zajednica, pribavljeno mišljenje Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - Sktor za stambenu politiku.


Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture: "Odredbom člana 56. stav 7. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada ("Službeni glasnik RS", broj 104/2016), propisano je da ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja zaključen na neodređeno vreme može otkazati svaka strana. To znači da se ugovorom ne mogu propisati razlozi za otkaz, odnosno, ako se propišu, ništavi su jer su nezakoniti. Ako je većina vlasnika posebnih delova u stambenoj zajednici nezadovoljna i hoće da otkaže ugovor i o tome donese odluku na skupštini stambene zajednice, takav ugovor je otkazan, a profesionalni upravnik je obavezan da izvršava odluke stambene zajednice. Nepoštovanje, odnoso neizvršavanje odluka stambene zajednice predstavlja povredu Kodeksa poslovnog morala organizatora profesionalnog upravljanja ("Službeni glasnik RS", broj 99/2018). Pravnosnažna odluka Suda časti kojom je utvrđena teža povreda odredaba Kodeksa dostavlja se službi Privredne komore Srbije koja je nadležna za pokretanje postupka za oduzimanje licence profesionalnog upravnika.


Na osnovu izloženog, odredba koja je navedena u ugovoru ne može biti sadržana u ugovoru.


Osim toga, odredba da otkazni rok može iznositi najviše tri meseca je propisana upravo da se ne bi ugovarali duži rokovi, a u otkaznom roku treba izvršiti primorpedaju dokumentacije i slično. Čak i ako stambena zajednica ne poštuje otkazni rok, ugovor je otkazan a organizator ima pravo da sudskim putem zahteva naknadu štete koju je pretrpeo zbog nepoštovanja otkaznog roka od strane stambene zajednice (neisplaćena naknada koja pripada profesionalnom upravniku za period otkaznog roka."


S obzirom da je ugovor sa stambenom zajednicom potpisan na određeno vreme, odredbe člana 56. stav 7. Zakona, identično se primenjuju.


Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture: "Odredbe člana 56. stav 7. Zakona se odnosi i na ugovor na određeno vreme, koji može otkazati svaka ugovorna strana sa otkaznim rokom od jednog meseca, ako samim ugovorom otkazni rok nije drugačije određen, ali ne duže od tri meseca. U tekstu se navodi otkaz ugovora na neodređeno vreme, upravo zato što se u ugovorima na određeno vreme takođe uređuje otkaz ugovora, kao u završnim odredbama ugovora koji ste dostavili u prilogu - da se ugovor može raskinuti: ...jednostrano od strane stambene zajednice na osnovu odluke donesene potrebnim kvorumom, sa ili bez navođenja otkaznog razloga."


Dalje, konstatacija advokata u ime IPM-a i profesionalnog upravnika Srđana Rakulja, da je kompanija IPM u svemu postupala u skladu sa instrukcijama stanara i da je bilo mnogo intervencija, vredno i efikasno uvek bila tu za stanare i da je radila u interesu stanara, smatramo krajnje bezobraznom i netačnom, s obzirom da postoje brojni dokazi koji potvrđuju suprotno od navedenog, te da je upravo iz razloga neobavljanja poslova iz nadležnosti profesionalnog upravnika, Srđan Rakulj smenjen većinom glasova na skupštinama stambenih zajednica. Takođe, podsećamo na činjenicu da se profesionalni upravnik Srđan Rakulj od marta do septembra u naselju Zemunske kapije zvanično pojavio 4 puta, te ga ogromna većina stanara nije ni poznavala dok nisu zakazane sednice skupština stambenih zajednica.


Navodeći kao jednu od zasluga i uspešnog rada to da je sprečeno samoubistvo osobe skokom sa terase zgrade D, samo je jedan od dokaza manipulacije i obmanjivanja stanara, jer su svi stanari upoznati sa činjenicom da je prilikom intervencije policije i pokušaja hapšenja bezbednosno interesantnog lica, navedeno lice pokušalo bekstvo preko terase zgrade D, pa je pravovremenom akcijom policije lice vršeno slobode.


Navođenje gore iznetih neistinitih činjenica od strane advokata koji zastupa profesionalnog upravnika Srđana Rakulja i kompaniju IPM putem nepotpisanog pisma, koje su trebale biti pokušaj pritisaka i zastrašivanja stanara, smatramo krajnje nedopustivim, te pozivamo profesionalnog upravnika Srđana Rakulja, firmu International Property Management doo Beograd (IPM), kao i advokata Dodića koji je navodno pismo dostavio, da se uzdrže od ovakvih i sličnih postupaka i pozivamo na poštovanje važećih zakonskih propisa, a Srđana Rakulja posebno pozivamo da postupi po izvršnom rešenju, po Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada i bez odlaganja izvrši primopredaju zgrada i dokumentacije za stambene zajednice u kojima je smenjen.

Upravnici stambenih zajednica i predstavnici stanara naselja Zemunske kapije

1 view0 comments

Comentarios


bottom of page